Evaluering og opfølgning


Filipskolens bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi ønsker skal præge rammerne, samværet og indholdet af skolens hverdag. Vi ønsker således både at danne og uddanne børnene, give dem værdier, og mulighed for refleksion over livet, og følge dem i deres udvikling personligt, socialt og fagligt.
I hverdagen er en ordentlig omgangstone og et trygt miljø vigtige rammer om den udvikling.

Dannelse:
På Filipskolen ønsker vi at klæde eleverne på til hele livet. Vi vil gerne give dem et ståsted, et bud på livsværdier og indhold. Det kommer tydeligt til udtryk i skolens fælles samlinger og samlinger i klassen, men vi ønsker også, at det præger vores måde at være sammen på. Derfor arbejdes der aktivt med at skabe inkluderende fællesskaber og med klare retningslinjer for opførsel og sprog.
Målene er synliggjort i alle klasser, og der evalueres  på målene i klasserne.

Planlægning af undervisning og evaluering :
Undervisningen på Filipskolen ønsker at leve op til de fælles mål, der er gældende for folkeskolen.
I praksis udfærdiges der årsplaner for samtlige fag, som tager afsæt de fælles mål og skitserer, hvordan og hvornår der arbejdes med de enkelte mål.
I alle klasser evalueres det faglige niveau med en bred vifte af redskaber.
I fagene dansk og matematik vurderes det grundigt på hvert klassetrin, om man ønsker at anvende standardiserede tests, eller om man vælger at bruge andet evalueringsmateriale. Der udvikles fortløbende nyt undervisningsmateriale med indeholdende evalueringsmuligheder og nye tests, som inddrages, hvis det findes frugtbart.
På Filipskolen ønsker vi, at lærerne anvender en reflekteret form for evaluering, hvor lærerne løbende forholder sig til, hvordan de bedst kan følge elevernes indlæring.
Læseindlæringen har et særligt fokus i indskolingen, hvorfor specialecenteret tilkaldes, når der er brug for at få afklaret et barns behov. Der sættes ind med læseløft så tidligt som muligt. Ligeledes sættes der ressourcer af til tidligt at afdække, om der er behov for ekstra støtte i matematik.

Fagudvalg:
I skolens fagudvalg drøfter faglærerne ligeledes elevernes faglige udbytte af faget på alle klassetrin, vidensdeler og inspirerer hinanden og træffer beslutninger med det formål at opkvalificere.

Klassekonferencer:
På Filipskolen afholder vi to klassekonferencer pr klasse pr år.
På møderne deltager dansk- og matematiklærer sammen med skolens ledelse.
Mødet følger en fast dagsorden med følgende punkter:

Fagligt fokus:
Opsamling på evt testresultater og/eller anden evaluering af standpunkt
Opsamling på opmærksomhedspunkter fra FFM
Andre faglige bekymringer eller glæder

Andet

 Fokus på klassens trivsel og fællesskab:

Klassen som helhed
Enkelte elever, som lærer gerne vil have drøftet

Opsamling: hvad har vi besluttet – og hvem gør hvad?