Forældrerepræsentanter

Opgaver for Forældrerepræsentanter

Det er ikke kontaktforældrenes rolle at løse problemer. De kan gøre lærerne opmærksomme på eventuelle problemer i klassen fx. omkring elevernes trivsel eller utilfredshed omkring undervisningen. Kontaktforældre kan opfordre til at parterne mødes for at løse problemer, men det er ikke deres opgave at være hverken part eller mægler i konflikter, hverken når det gælder spørgsmål vedr. den enkelte klasse eller øvrige forhold angående skolen. Hvis en sag går i hårdknude, så er det skolens ledelse, der skal orienteres og ansvaret for at løse problemet ligger hos den.

Har man som forælder spørgsmål til eller om en ansat, henvender man sig altid først til pågældende ansatte! Herefter kan man henvende sig til skolens ledelse.

Bestemmelser vedrørende forældrerepræsentanter:

Stk. 1
For at bidrage til et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i samarbejde med klasselæreren, vælges der forældrerepræsentanter.
Disse danner samtidig valgforum for 2 medlemmer til Filipskolens skoleråd. Forældrerepræsentantskabet mødes mindst 2 gange om året – den ene sammen med repræsentanter fra Hovedstadens Privatskolers bestyrelse, skolerådet og de ansatte. Ved møderne deltager altid en repræsentant for skolens ledelse.

Stk. 2
Derudover fungerer forældrerepræsentantskabet som ambassadører for skolen, som bindeled mellem bestyrelse og forældrekreds og som den kreds, der på en særlig måde går aktivt ind i arbejdet til gavn for skolens dagligdag med henblik på bl.a. at skabe en aktiv og medlevende forældrekreds. Endelig får forældrerepræsentantskabet forelagt skolens reviderede regnskab til orientering.

Stk. 3
Ved det første klasseforældremøde hvert skoleår vælges 1 klasseforældrerepræsentant og 1 suppleant for hver klasse. Mødet skal finde sted inden udgangen af september.

Stk. 4
Indstilling til kandidater til skolerådet sker ved, at alle klasserepræsentanter opstilles på lige fod til valget på et møde indkaldt af skolerådet umiddelbart efter valget i klasserne. Hvis der ikke blandt forældrerepræsentanterne er
tilstrækkelig med kandidater, kan suppleanter medopstilles.
Valgperioden er 2 år begyndende 1.11. Genvalg kan finde sted.
Valg af skolens tilsynsførende sker efter de af undervisningsministeriet givne regler herfor.
Stk. 5
Valget til skolerådet foregår ved almindelig stemmeflerhed.
Den, der får næst flest stemmer, er suppleant. Valget foregår skriftligt.

Stk. 6
Der kan kun stemmes ved fremmøde, ikke pr. fuldmagt.

Stk. 7
Klasseforældrerepræsentanter er kun valgbare til skolerådet, dersom de har mindst 1 barn i skolen i indeværende og kommende skoleår.

Stk. 8
Udmeldes en forældrerepræsentants barn i funktionsperioden, indtræder suppleanten. Den herved indtrådte sidder til 1. ordinære valg, hvor der da vælges 2 repræsentanter, den ene for 1 og den anden for 2 år.

Stk. 9
Såvel klasseforældrerepræsentanter samt -suppleanter skal underskrive en erklæring om, at han/hun er og fremdeles vil være loyal over for skolens formål og grundlag, jvf. paragraf 2 og 3 i skolens