Undervisningens indhold

Filipskolen følger Undervisningsministeriets læseplaner, Fælles mål, som er at finde på hjemmesiden www.uvm.dk. Dog ikke i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, hvor vi følger alternativ plan inspireret af FKF´s forslag til læseplan.  Vi vægter faglighed højt, men ser det også som en vigtig opgave at tilgodese de kreative sider hos eleverne. Vi har derfor en emneuge hvert år, et musikskoletilbud, musik allerede fra 0. klasse, krybbespil i 2. klasse og drama / teater i 0. og 5. klasse.

Skolens fag iøvrigt:

Dansk

Dansk er et meget vigtigt fag, da ikke mindst læsefærdigheder er en forudsætning for læring i de fleste andre fag. Vi prioriterer læsning, retstavning og skrivning højt, samtidig med at vi ønsker at eleverne gennem arbejdet med faget får udvidet deres sprog og deres kulturforståelse. Faget styrkes også i forbindelse med litteraturdage og en årlig fordybelsesdag. Vi prioriterer en tidlig indsats / tilbud om støtte til elever med særlige læsevanskeligheder.

Matematik

Her arbejdes der med de elementære færdigheder, talforståelse og de fire regningsarter. Faget handler ikke bare om færdigheder. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og kreativt med faget.

Kristendomskundskab

Kristendomskundskab er et fag, hvor vi ønsker at give eleverne gode bibelkundskaber, men er også et fag, hvor eleverne får mulighed for at sætte sig ind i andre religioner, således at det hjælper dem til en større forståelse for kristendommens og de andre religioners betydning for forskellige kulturer.

Engelsk

Engelskundervisningen starter først i 2. klasse, da vi mener det er vigtigt, at eleverne er kommet godt i gang med at læse og skrive dansk, inden de begynder på et nyt sprog. Faget tildeles det samme antal lektioner set over et skoleforløb som i folkeskolen.

Tysk

Tyskundervisningen starter til gengæld i 5. klasse med én ugentlige lektion. Tysk er traditionelt set ikke så populært som engelsk, men vi har erfaring for at en ekstra lektion er med til at styrke faget, således at modstanden mod faget bliver betydeligt mindre. Faget er obligatorisk for skolens elever, hvilket dog kan fraviges, hvis der er store læsevanskeligheder.

Naturfagene

Naturfagene natur & teknik, fysik/kemi, biologi og geografi har i de senere år været genstand for større opmærksomhed end tidligere. I 2007 blev det indført, at fysik/kemi er et obligatorisk prøvefag, mens der vil ske lodtrækning blandt de øvrige.

Krea

Krea er vores egen “opfindelse”. Et fag, som er med til at sikre det krative islæt i undervisningen – også i de større klasser. Eleverne på 5. – 7. klassetrin tilbydes flere fag, som de kan vælge imellem, hvoraf de skal have to – et halvår med hvert fag. Der er lidt forskel på hvilke fag, der bliver oprettet. Det kan f.eks. være: Pantomime, tekstil & design, dans, band, kor, praktisk håndværk og hjemkundskab.

Idræt og svømning

Idræt og svømning er obligatoriske fag. Vi har leg & og bevægelse i 0., 1., 2.  og 3. klasse, idræt i 3.- 9. klasse og svømning i 4. og 5.  klasse. I disse tider, hvor man taler så meget om børn og fedme, er det vigtigt, at eleverne lærer at bruge deres krop. Derfor har vi også sportsdage og motionsløb på alternative dage.

IT

I disse år udvikler teknologien sig med stor hast. Vi har i de senere år arbejdet med at forbedre og udvide vores antal af computere til elever og lærere. Vores “IT-lokale” på den øverste gang fungerer godt. Her er 21 computere til rådighed for eleverne. De sidder i hver deres lille bås, når skabene bliver lukket op. Det giver arbejdsro til den enkelte elev. Maskinerne kan også tages med ind i klasserne, når der er behov for det. Eleverne i 7.-9. kl. har deres engen maskine med; det være sig pc’er, tablet eller iPads. Vi anbefaler pc’er da de oftest er det bedste arbejdsredskab.