Evaluering

Evaluering på Filipskolen sker på mange forskellige måder, hvilke blandt andet bliver beskrevet i lærernes planer for undervisningen. Det være sig logbøger, portefolio, klassesamtaler, tests, skriftlig eller mundtlig bedømmelse af afleveringsopgaver og projektopgaver, skole-/hjemsamtaler og anden kontakt mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at alle evalueringsformer bliver et positivt værktøj for både lærere, forældre og elev til at hjælpe eleven videre i skoleforløbet.

Hvert år sker følgende former for evaluering:

• To gange årligt bliver alle elever fra 1. – 9. klasse evalueret. I 7. – 9. klasse benyttes 7-trinsskalaen. Evaluerings- og samtalearkene er udgangspunkt for skole-/hjemsamtalerne. Evalueringen tager udgangspunkt i såvel den faglige som den sociale udvikling.

• Screening af eleverne i børnehaveklassen med henblik på det videre forløb.

• Gruppetest i dansk i 1. klasse.

• Individuelle læsetests i slutningen af 2. klasse.

• Standardiserede retskrivnings- og matematik-tests i starten af 4., 5., 6., 7. og 8. klasse fra Dansk Psykologisk forlag.

• Skriftlige og mundtlige årsprøver i slutningen af 8. klasse

• Terminsprøver i nov. og feb. i 9. klasse

• Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni i 9. klasse.

Efter enhver af disse gennemgår skolelederen evalueringen og taler med lærerne om, hvad der kan være behov for af særlig indsats enten i forhold til enkelte elever eller hele klassen. Fx kan der være tale om et kursus i en specifik faglig disciplin. I tilfælde, hvor en klasse viser sig generelt at være kommet bagud, kan der være behov for at tildele en ekstra lektion i faget det efterfølgende skoleår.

Elever med særlige behov testes med supplerende tests oftest i samarbejde med PPR og altid efter aftale med forældrene. Der udarbejdes derefter en handlingsplan.

Tilsynsrapporten, som udarbejdes af den eksterne og forældrevalgte tilsynsførende, er væsentlig for skolens samlede evaluering. Den tilsynsførende har god faglig indsigt og får et godt kendskab til skolens undervisning og kultur samt elevernes udbytte af undervisningen gennem sine besøg på skolen, samtaler og gennemgang af årsplaner, evaluerings- og samtaleark, tests og prøver. Hendes besøg afsluttes hver gang med en samtale med ledelsen, hvor evt. ideer til ændringer / udvikling drøftes.