Generelle oplysninger

Ansvar 
Skolens ledelse forventer, at eleverne optræder på en for skolen positiv måde – både i skoletiden, til og fra skole samt andre forhold i skoleregi. Hvis lege og aktiviteter, der oprindelig er ganske ufarlige eller fredelige, udvikler sig i farlig retning, har tilsynet pligt til straks at gribe ind, og skolen er efter omstændighederne ansvarlig for skader, der ville kunne have været undgået, hvis den tilsynsførende havde standset legen eller aktiviteten, så snart han var eller burde være blevet opmærksom på legens eller aktivitetens udvikling. For skader, der opstår i frikvarteret og andre pauser i undervisningstiden, er skolen således ansvarlig, såfremt skaden skyldes en voldsom eller farlig leg eller anden aktivitet, der ville kunne være forhindret eller bragt til ophør, hvis tilsynet med eleverne har fungeret tilfredsstillende. Der er dog intet ansvar, hvis skaden hidrører fra en i sig selv harmløs og ganske almindelig leg. Dette gælder, selv om der slet intet tilsyn har været. Skolen har ligeledes intet ansvar for eleverne på vej til eller fra skolen eller elevernes adfærd på disse strækninger, ligesom skolen kun har ansvaret for eleverne uden for skolen, hvis dette sker i forbindelse med undervisningen, eller en elev er sendt uden for skolen af en lærer i et eller andet ærinde. Bemærk: Skolens tilsynspligt gælder først fra 10 minutter før mødetid, dog er der tilsyn med elever, som er tilmeldt morgenpasningen, hvis eleverne opholder sig i det lokale, hvor den tilsynsførende er til stede.

Bøger
og hæfter stilles gratis til rådighed af skolen. Beskadigelse af disse samt skolens bygninger/ inventar eller andre ejendele medfører erstatningspligt. Bortkommer skolens ejendele, skal de erstattes.

Emneuge
I ugen op til efterårsferien brydes det normale skema op, og der afholdes en emneuge. Her vil der især lægges vægt på det kreative/musiske.

Forældredage

Gennem skoleåret har skolen forældredage. På disse dage er forældre og andre voksne velkomne til at overvære en almindelig undervisningsdag på skolen. Eleverne følger deres normale skema.

Forældremøder
I august/september måned holdes der klassevis forældremøder, bl.a. med valg af klasseforældrerepræsentanter. I 0. og 1. klasse afholdes et ekstra ca. midt i skoleåret. Derudover afholdes skole-/hjemsamtaler to gange årligt.

Forældrerepræsentanter
På hver skole vælges klasserepræsentanter og suppleanter på det første forældremøde efter ferien. Blandt disse vælges to forældre til skolerådet. Se iøvrigt bestemmelser vedrørende forældrerepræsentanter.

Fritagelse for undervisningen
Fritagelse for en eller to dage kan gives af klasselæreren; fritagelse for flere dage sker gennem kontoret. I begge tilfælde skal henvendelse ske skriftligt og i god tid i forvejen. Alle fritagelser ud over sygdom bør dog så vidt muligt undgås.

Fritagelse for idræt/svømning
kan gives for enkelte dage, hvis eleven medbringer meddelelse fra hjemmet med angivelse af årsagen. Ved fritagelse ud over 14 dage kan der kræves lægeerklæring. Eleverne skal normalt overvære undervisningen, selv om de er fritaget for at deltage.

Glemte ting
der findes på skolen eller afleveres til lærer og andre, lægges i glemmekasser. Værdigenstande opbevares på kontoret. Opbevaringstiden er maksimalt 1/2 år.

Gamle elevers gensyn
På Filipskolen har vi nu gennem nogle år sagt farvel til elever fra vore afgangsklasser. Det er altid morsomt at mødes igen, og derfor er der hvert år Gamle Elevers Gensyn. På Filipskolen er det den sidste tirsdag i oktober. Vi håber, at mange at vore “gamle elever” sammen med andre interesserede vil mødes ved disse lejligheder:

Idræt
Samtlige elever har dette fag på skolen. I 4. og 5. klasse har eleverne også svømning. Undtagelsesvis fritagelse for idræt kan ske skriftligt fra forældre til idrætslæreren. Normalt skal fritagne elever forblive i salen og overvære undervisningen.

Indmeldelse
af elever til 0. klasse foregår senest det kalenderår barnet fylder 6 år.  Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på kr. 400. Dette tilbagebetales kun, hvis eleven på skolens foranledning ikke optages, selv om der er plads. Optagelse i bestående klasse kan ske efter samtale med skolelederen. Der skal evt. aflægges prøve.

Konfirmation
Skolen anmoder om, at konfirmationsforberedelses tiden placeres efter kl. 14:00. Konfirmanden har fri mandag efter konfirmation. Skal søskende fritages, følges reglerne for fritagelse.

Kontakten mellem hjem og skole
Vi ønsker et godt samarbejde mellem skole og hjem. Forældre er til enhver tid velkomne på skolen for at drøfte forhold vedrørende deres børn. For yderligere at støtte samarbejdet afholdes forældredage. Der afholdes klasseforældremøder og skole/hjem-samtaler.

"Kontaktbogen"
Skriftlig kontakt foregår via "SkoleIntra". Den er beregnet til meddelelse fra hjem til skole og omvendt. 

Kontoret
Skoleleder Mark Lindberg-Christensen [email protected] og viceskoleleder Birgitte Steffensen-Thomasen [email protected] træffes normalt på skoledage, efter aftale.

Skolesekretær/regnskabsfører Elin Riis-Sloan [email protected] træffes på skoledage 8.00 – 14.30 på tlf. 32 55 47 11.

Lejrskole/skolerejse
Disse foregår i alle klasser! Der er delvis egenbetaling i forbindelse med lejrskoler og skolerejser. I 4. kl. er det forældrene der arrangerer overnatning/lejrskole.

Læseplaner
Undervisningen i de enkelte fag hviler på de krav, der er nedfældet i Undervisningsministeriets læseplaner. Se www.uvm.dk. Vi målsætter undervisningen sådan, at vi stræber efter mindst at stille vore elever lige med eleverne i den offentlige skole, når der er tale om viden, kundskab og færdigheder.

Mobbepolitik
Se Filipskolens mobbepolitik – under fanen "om Filipskolen"

Mobiltelefoner på skolen
Se Filipskolens mobilpolitik  – under fanen "om Filipskolen"

Projektopgave
arbejdes der med i 8. og 9. klasse. Opgaven er obligatorisk for elever i 9. klasse.

Prøver
På Hovedstadens Privatskoler forventes det, at eleverne i 9. klasse afslutter undervisningen i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi samt to udtræksfag med folkeskolens afgangsprøve. Der udarbejdes en projektopgave i 8. og 9. klasse.
Karakteroplysninger for Filipskolens afgangsklasser finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside.  – under fanen "fakta".

Samling
Hver dag holdes der samling, hvor der synges en salme/sang, læses et stykke fra Bibelen eller en andagtsbog samt bedes Fader Vor. Samlingerne foregår i aldersopdelte grupper. To dage om ugen holdes normalt samling fælles for hele skolen.

Skolefotografering
tilbydes normalt eleverne hvert år i september/oktober måned.

Skolelægeordning
Københavns Kommune har valgt at afskaffe skolelægeordningen, i stedet er sundhedsplejen blevet uddannet til at spotte evt. problemer, som så vil ligge til grund for en henvisning til egen læge.

Skolepenge
Skolepengesatsen reguleres hvert år pr. 1. august. Skolepenge er inkl. lån af bøger. Betaling sker månedsvis forud inden den 5. i måneden. Der er ingen betaling i juli måned.

I skoleåret 2017/2018 er prisen :

0. – 3. klasse:1. barn 1500 kr./måned, 2. barn 1350 kr/måned, 3. barn 900 kr/måned
4. – 9. klasse: 1. barn 1600 kr/måned, 2. barn 1450 kr/måned, 3. barn 1000 kr/måned

SFO: 1. barn 950 kr./måned, 2. barn 850 kr./måned, 3. barn 750 kr./ måned
Deltidsplads: 700 kr

Efterfølgende børn er gratis.

Der kan søges om delvis friplads. Ansøgning herom skal indeholde udførlig begrundelse, samt en underskrift fra begge forældre, hvis begge har forældremyndighed. Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes til skolen i maj måned. Der bevilges fripladser efter behov og skøn i hvert enkelt tilfælde. Friplads bevilges højst for 1 skoleår ad gangen.

Sygdom

meldes hver fraværsdag via SMS til:

24 52 46 12.

Tandlægeordning
Eleverne hører ind under hjemmekommunens tandlægeordning.

Uddannelses- og ungdomsvejleder
Skolen har tilknyttet en UU-vejleder: Lotte Andersen

Træffetid på skolen: mandage og efter aftale
Mobil: 23950254 email: [email protected]

Udmeldelse
kan ske ved skriftlig meddelelse fra forældre til skolen med mindst 14 dages varsel op til den 1. i en måned.