Evaluering og opfølgning


Evaluering i Filipskolens perspektiv

Filipskolens bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi ønsker skal præge rammerne, samværet og indholdet af skolens hverdag. Vi ønsker således både at danne og uddanne børnene, give dem værdier, og mulighed for refleksion over livet, og følge dem i deres udvikling personligt, socialt og fagligt.
I hverdagen er en ordentlig omgangstone og et trygt miljø vigtige rammer om den udvikling.

Dannelse:
På Filipskolen ønsker vi at klæde eleverne på til hele livet. Vi vil gerne give dem et ståsted, et bud på livsværdier og indhold. Det kommer tydeligt til udtryk i skolens fælles samlinger og samlinger i klassen, men vi ønsker også, at det præger vores måde at være sammen på. Derfor arbejdes der aktivt med at skabe inkluderende fællesskaber og med klare retningslinjer for opførsel og sprog.
Målene er synliggjort i alle klasser, og der evalueres  på målene i klasserne.

 

”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”

Planlægning af undervisning og evaluering :
Undervisningen på Filipskolen ønsker at leve op til de fælles mål, der er gældende for folkeskolen.
I praksis udfærdiges der årsplaner for samtlige fag, som tager afsæt de nyeste mål og skitserer, hvordan og hvornår der arbejdes med de enkelte mål, og hvordan man ønsker at evaluere arbejdet.
I alle klasser evalueres det faglige niveau med en bred vifte af redskaber.
Det være sig logbøger, portefolio, klassesamtaler, observation, tests, fremlæggelser, skriftlig eller mundtlig bedømmelse af afleveringsopgaver og projektopgaver, skole-/hjemsamtaler og anden løbende kontakt mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at alle evalueringsformer bliver et positivt værktøj for både lærere, forældre og elev til at hjælpe eleven videre i skoleforløbet.
I fagene dansk og matematik vurderes det grundigt på hvert klassetrin, om man ønsker at anvende standardiserede tests, eller om man vælger at bruge andet evalueringsmateriale. Der udvikles fortløbende nyt undervisningsmateriale med indeholdende evalueringsmuligheder og nye tests, som inddrages, hvis det findes frugtbart.
På Filipskolen ønsker vi, at lærerne anvender en reflekteret form for evaluering, hvor lærerne løbende forholder sig til, hvordan de bedst kan følge elevernes indlæring.
Læseindlæringen har et særligt fokus i indskolingen, hvorfor specialecenteret tilkaldes, når der er brug for at få afklaret et barns behov. Der sættes ind med læseløft så tidligt som muligt. Ligeledes sættes der ressourcer af til tidligt at afdække, om der er behov for ekstra støtte i matematik.

Hvert år udføres følgende former for evaluering:

• To gange årligt bliver alle elever fra 1. – 9. klasse evalueret. I 7. – 9. klasse benyttes 7-trinsskalaen. Evaluerings- og samtalearkene er udgangspunkt for skole-/hjemsamtalerne. Evalueringen tager udgangspunkt i såvel den faglige som den sociale udvikling.
• Screening af eleverne i børnehaveklassen med henblik på det videre forløb.
• Screeningslæsning og gruppetest i dansk i 1. klasse.
• Standardiserede retskrivnings- og matematik-tests i starten af 4-  8. klasse fra Dansk Psykologisk forlag, nationale tests eller anden evalueringsmateriale. Der udkommer jævnligt materialer tilknyttet systemer eller nye testtyper. (- se ovenfor)
• Skriftlige og mundtlige årsprøver i slutningen af 8. klasse
• Terminsprøver i nov. og feb. i 9. klasse
• Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni i 9. klasse.

Klasseteams:
Klassens hovedlærere mødes og drøfter og evaluerer det faglige arbejde og elevernes trivsel og aftaler hvilke tiltag man vælger at sætte ind.

Fagudvalg:
I skolens fagudvalg drøfter faglærerne ligeledes elevernes faglige udbytte af faget på alle klassetrin, vidensdeler og inspirerer hinanden og træffer beslutninger med det formål at opkvalificere.

Klassekonferencer:
På Filipskolen afholder vi to klassekonferencer pr klasse pr år, her deltager dansk- og matematiklærer sammen med skolens ledelse. Her taler skoleledelsen med lærerne om, hvad der kan være behov for af særlig indsats enten i forhold til enkelte elever eller hele klassen. Fx kan der være tale om et kursus i en specifik faglig disciplin. I tilfælde, hvor en klasse viser sig generelt at være kommet bagud, kan der være behov for at tildele en ekstra lektion i faget det efterfølgende skoleår.


”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.”

Skole-hjem-samarbejde:

Skole-hjem-samtaler, her gennemgås elevens faglige ståsted og udvikling
Årlige forældremøder tales der bl.a. om hvilke faglige fokusområder, klassen især arbejder med, så skole og hjem på bedste vis kan samarbejde om og forståelse for elevernes faglige udvikling.
Løbende information om elevernes udbytte af undervisningen, som det fremgår af de evalueringsredskaber vi trækker på og som det i øvrigt observeres af den daglige undervisning.


 

 

 

 

”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”

 

 

Opsamling og tilrettelæggelse:
Skolens samlede undervisning evalueres med afsæt i flere forskellige tiltag: lærernes årsplaner, klassekonferencer, pædagogiske møder, MUS-samtaler, observation af undervisning med opfølgende samtaler og løbende samtaler med lærerne.

 

På den baggrund udarbejdes der planer og tilrettelægges et skoleår.

Lærerne kurser tilrettelægges efter behovene
Filipskolen udbyder selv egne kurser målrettet aktuelle behov. De kurser er både for egne lærere, men udbydes også for andre skoler.  
De pædagogiske møder planlægges for et år af gangen.
Udbyttet af klassekonferencerne omsættes i konkrete tiltag, der har til formål at løfte det faglige såvel som det sociale liv i klassen.
Konkrete handleplaner for enkelte elever med særlige behov – disse justeres løbende
Desuden anvendes tilsynsrapporten, som udarbejdes af den eksterne og forældrevalgte tilsynsførende som en væsentlig del af skolens samlede evaluering. Den tilsynsførende har god faglig indsigt og får et godt kendskab til skolens undervisning og kultur samt elevernes udbytte af undervisningen gennem sine besøg på skolen, samtaler og gennemgang af årsplaner, evaluerings- og samtaleark, tests og prøver. Besøget afsluttes med en samtale med ledelsen, hvor evt. ideer til ændringer / udvikling drøftes.